Arbetsmarknad

Fritidsledare – ett yrke med bred kompetens

Fritidsledaryrket är en utmaning för dig som vill arbeta med människor. Arbetsfälten där det behövs professionella fritidsarbetare är många. Här är några exempel: Fritidsgård, förening/organisation, församling, skola/fritidshem, bostadsområdesprojekt/grannskapsarbete, ungdomsprojekt, omsorgsverksamhet, träffpunkt för äldre, kriminalvård, turism, studieförbund, behandlingshem, flyktingarbete, företag, idrott/friskvård mm. (Du kan ladda ner en fylligare uppräkning av arbetsområden med kort beskrivning av respektive område.)

Den senaste undersökningen “Fritidsledares tysta kunskap” visar att det professionella fritidsledare gör på jobbet kan sammanfattas på följande sätt:

 • Möjliggör fritidsaktivitet
 • Skapar relationer till och mellan ungdomar
 • Stödjer identitetsutveckling
 • Agerar demokratitränare och länk till samhället
 • Utövar ledarskap

Vart tar de utbildade fritidsledarna vägen?

Ett halvår efter att man gått ut från fritidsledarutbildningen görs en undersökning vart de utbildade fritidsledarna tagit vägen. Undersökningen har genomförts under många år. Resultatet har med små variationer varit likartat de senaste åren. Läsa rapporten!

Arbetsområden för fritidsledare

 • Behandlingshem
Olika slag av behandlingshem för ungdomar och vuxna med sociala och psykiska problem. T.ex. Stadsmissionen, Räddningsmissionen eller liknade kommunala behandlingshem för ungdomar och vuxna, § 12-hem som drivs av SIS, privata behandlingshem typ Hassela, hem för ensamkommande unga. Som fritidsledare, vårdare, behandlingsassistenter och föreståndare.

 • Bostadskooperation
I vissa fall kan bostadskooperationen anställa fritidsledare och utvecklare för arbete generellt med boende eller för vissa bostadsområden.

 • Dagcenter
Daglig verksamhet för tex vuxna med psykiska och sociala handikapp. Som fritidsledare, assistenter, lärare, vårdare och föreståndare.

 • Friskvårds- och rehabiliteringsanläggningar
Friskvårds- och rehabiliteringsanläggningar i privat, förenings- företags eller offentlig regi. Som instruktörer, administratörer, assistenter, organisatörer och föreståndare.

 • Hälsocenter
Privata eller hälsodrivna hälsocenter. Som instruktörer, assistenter, ledare och föreståndare.

 • Fritidsgårdar
På kommunal eller föreningsdrivna fritidsgårdar. Som fritidsledare, fritidsassistenter och föreståndare.

 • Fritidshem
Förr fanns många arbeten att få som fritidspedagoger. I dag kan det finnas möjligheter under vissa omständigheter. Som fritidsledare eller anställning på fritidspedagogtjänst.

 • Fritidsklubb
På kommunala, kooperativa eller föreningsdrivna fritidsklubbar. Som fritidsledare eller anställning på fritidspedagogtjänst.

 • Föreningar
Inom idrottsföreningar, scoutkårer och andra idéburna organisationer. Arbete både på lokal-, regional- och riksnivå. Som fritidsledare, instruktörer, administratörer, organisatörer, föreståndare, konsulenter m.m.

 • Handikapporganisationer
I handikapp organisationer. På olika behandlingshem i kommunal, landstings, förenings, stiftelses eller privat regi. Som fritidsledare, instruktörer, administratörer, organisatörer, personliga assistenter m.m.

 • Kommunala förvaltningar
På kommunens olika områdes eller centrala fritidsförvaltningar. Som assistenter, administratörer, och organisatörer.

 • Kommuners sociala förvaltningar
Inom kommuners sociala verksamheter för bl.a. uppsökande social verksamhet. Som fritidsledare och fältassistenter.

 • Kriminalvården
På kriminalvårdsanläggningar. Som fritidsledare, assistenter och vårdare.

 • Kyrkor och samfund
Arbete i lokala kyrkor och samfund. Som fritidsledare, instruktörer och pedagoger. På regional-, distrikts- och riksnivå som konsulenter, sekreterare m.m.

 • Nykterhetsrörelser
Inom olika nykterhetsrörelser och dess ungdomsförbund. Som konsulenter, instruktörer, ledare, administratörer m.m.

 • Organisationer knutna till huvudman
Organisationer såsom 4H, Unga Örnar, Vi Unga, ridskolor, musikorganisationer, teatergrupper m.fl. Som instruktörer, ledare, administratörer, organisatörer m.m. Specialkunskaper inom det aktuella området är i många fall nödvändiga.

 • Politiska organisationer
Inom de politiska ungdomsförbunden. Som sekreterare, ombudsmän, administratörer. Ett politiskt intresse och kunnande är nödvändigt.

 • Projektarbete
Många fritidsledare anställs för att driva projekt av olika slag. Det kan vara inom en organisation, förening, kommun t.ex. men också mer fristående projekt. Titeln på anställningen varierar beroende på projektets karaktär.

 • Scoutförbund
Inom olika scoutförbund på distrikts- eller riksnivå. Som konsulenter, instruktörer, ledare, administratörer m.m.

 • Servicehus
Kommunala, stiftelsedrivna eller privata servicehus. Som fritidsledare, ledare och instruktörer.

 • Skolor
På grundskola och inom gymnasiets individuella program och särskolan. Som fritidsledare, elevassistenter, lärarassistenter, projektansvariga m.m. På internatskolor och friskolor. Som fritidsledare och assistenter.

 • Skoldaghem
Inom omsorgsverksamhet och skolan för barn och ungdomar med skolproblem. Som fritidsledare och assistenter.

 • Sport- och fritidsanläggningar
På kommunala, föreningsdrivna eller privata sport och fritidsanläggningar. Som administratörer, organisatörer, instruktörer m.m.

 • Studieförbund
Arbete inom studieförbund på distrikts- eller riksnivå. Som sekreterare, konsulenter, instruktörer, ombudsmän, ledare, administratörer organisatörer, projektansvariga m.m.

 • Turism
På turist- och fjällhandläggningar, på resebyråer och ev. på turistbyråer. Som fritidsledare, instruktörer, assistenter, reseledare, skidlärare, organisatörer m.m.

 • Upplevelseutvecklande företag
På företag som på olika sätt arbetar med upplevelser, friluftsliv och kommunikation. Som fritidsledare, ledare, instruktörer, pedagoger, assistenter, administratörer, organisatörer m.m.

Efter att ha arbetat några år inom ett eller ett par områden och ev. skaffat sig en kompletterande utbildning breddas möjligheterna till ytterligare en rad olika områden. T.ex. arbete som diakon, lärare, föreståndare och chef inom en rad sektorer.