Forskning och utveckling

Långsiktig forskningsstrategi

Fritidsledarskolorna arbetar kontinuerligt med att hålla fritidsledarutbildningen anknuten till forskning och högre utbildning. Arbetet omfattar bokproduktioner, seminarieserier, lärarfortbildning och internetbaserad information, och syftar ytterst till en kvalitetssäkring av utbildningen (se även rapporten över kvalitetsprojektet 2006-2007) samt att få till stånd en bred forskning kring fritidsarbetet. FoU-arbetet har bland annat lett till publiceringen av följande titlar:

Dokumentation, KiD, Kunskapsutveckling i Dialog, 2014

Av Liz Modin
Kunskapsutveckling i Dialog, KiD, är ett partnerskap med fokus på kunskapsutveckling kring mötesplatser på den fria tiden för unga. KiD växte fram och etablerades under år 2008. KiD är ett partnerskap mellan Sveriges kommuner och landsting, Fritidsledarskolorna, Fritidsforum med stöd av Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällsfrågor (Mucf) f.d. Ungdomsstyrelsen. KiD:s syfte är att genom dialog med olika berörda aktörer identifiera behov av kunskapsutveckling, belysa dilemman, utvecklingsbehov och möjligheter med fokus på metod- och kompetensutveckling, policy- och kvalitetsarbete och ungas behov. KiD ska förena det teoretiska och praktiska fältet genom nationella företrädare för kommuner, verksamheter, det civila samhället samt Fritidsledarskolorna. I samarbetet har det funnits möjlighet för de olika aktörerna att gemensamt formulera aktuella frågor för en gemensam utveckling.

Ladda ner hela dokumentationen som pdf

Svensk ungdomspolitik i kommunal praktik – En förstudie kring förhållandet mellan övergripande kommunal policy och öppen fritidsverksamhet

Denna förstudie har två målsättningar. Den ena målsättningen är att utgöra underlag för vidare utvidgade och fördjupade undersökningar kring styrning av fritidsbaserat ungdomsarbete. Det som skiljer en förstudie från en komplett och väl avgränsad vetenskaplig studie är, i detta fall, att de undersökningar som presenteras och diskuteras inte motsvarar alla metodologiska krav och riktlinjer som kan förväntas av en fullvärdig vetenskaplig undersökning. Syftet med den breda kartläggning som ingår i studien var att lyfta fram och diskutera förhållanden, mönster och trender. Här har nyfikenhet, dvs. bredd och mångfald, gått före adekvata avgränsningar och statistisk säkerställning av generaliserbarhet och förklaringsvärde. Resultatet påstår inte att det studerade fenomenet faktiskt ser ut så här via undersökning och analys framtagna generaliserbara vetenskapliga rön. Istället ska resultatet läsas som en avstämning av hur läget kan se ut om vi studerar det material kommuner presenterat forskarna antingen på uppmaning eller via sina offentliga hemsidor.
Ladda ner rapporten som Pdf

Ungas mötesplatser och fria tid – En redogörelse av projektet KiD, Kunskapsutveckling i dialog om ungas mötesplatser, åren 2008-2013

Vad vet vi egentligen om våra ungdomars fria tid – vår framtid? Vi har sett att det under de senaste 10-15 åren har vuxit fram en stor mångfald av mötesplatser för ungdomar. I den öppna fritidsverksamheten möts och sysselsätter sig ungdomar i allehanda åldrar. Ungdomarna har också olika intressen och förmågor. De har olika personliga, kulturella och sociala förutsättningar. Och väldigt varierande behov. Idag har vi varken särskilt stor inblick i eller tillräckligt utvecklade kunskaper om dessa mötesplatser. Vi behöver ställa oss frågan om vad slags mötesplatser vi behöver utveckla för dagens och framtidens ungdomar. För samtidigt vet vi att mötesplatser är av avgörande betydelse för ungdomar. För ungdomars känsla av meningsfullhet; för deras personliga och sociala utveckling; för deras självkänsla och identitet; för deras fysiska och psykiska välbefinnande.
Ladda ner rapporten som Pdf

Ungas entreprenöriella förmågor

Ur slutordet:
“Denna undersökning bekräftar denna bild. [Ardström, 2001, ledare i öppen verksamhet är en av de mest kvalificerade uppgifter som finns i arbete med ungdomar]. […] Bland ledare i öppen fritidsverksamhet är utbildningsnivån låg och yrket som ledare inom öppna fritidsverksamheten kan sägas vara sårbart dels genom otrygga anställningsformer men även det faktum att de unga kan välja att inte komma tillbaka till verksamheten. Gårdarna kan komma att läggas ner om antalet besökare är för få. […]
Resultatet av denna studie visar att öppen fritidsverksamhet där unga erbjuds möjlighet att delta under fria former kan bidra till att utveckla deras entreprenöriella förmågor. Frågan kvarstår dock om personalen har möjlighet att utveckla, vidareutveckla och fördjupa individers entreprenöriella förmågor i ett processtankande när den egna arbetssituationen är både otrygg och kortsiktig.”
Ladda ner rapporten som Pdf

Forskningsprojekt 2011

En ny rapport från KID, Kunskap i Dialog av Lisbeth Lindström, LtU
Studiens syfte var dels att undersöka ungdomars faktiska upplevelser av öppen fritidsverksamhet men också att få en uppfattning om vilka förmågor de anser att de kan utveckla vid sina besök vid olika mötesplatser. Målet var att närma sig fritidspraktiken för att få svar på ungdomars upplevelse av inflytande och delaktighet, deras möjlighet till att ta ansvar, att utvecklas som individer, identifiera deras entreprenöriella förmågor samt deras möjlighet att utveckla sitt medborgarskap i den öppna fritidsverksamheten.
Ladda ner rapporten som Pdf

Forskningsprojekt 2010

Kunskapsutveckling i dialog, KiD, är ett nationellt partnerskap mellan Fritidsledarskolorna, Fritidsforum, Malmö Högskola, Luleå tekniska universitet som syftar till att bygga långsiktga strukturer för kunskapsutveckling inom verksamheter som inriktar sig mot ungdomars fria tid.

Inom samarbetet KiD, har Lisbeth Lindström på Luleå tekniska universitet, gjort en kartläggning om ungas utveckling av aktivt medborgarskap i tio svenska kommuner, Chilla, Softa och Samtala. Syftet med studien är att undersöka ungdomars faktiska upplevelse av öppen fritidsverksamhet och vad ungdomar upplever som viktigt under sina besök vid olika mötesplatser.
Ladda hem rapporten som Pdf

Forskningsrapporter 2009

I ett samarbete med Ungdomsstyrelsens och projektet förebyggande och främjande har tre forskningsrapporter om ungas fria tid givits ut av Fritidsledarskolorna. Forskningsrapporterna blev klara våren 2009.
Rapporterna har distribuerats till ett antal kommuner i landet, men även till de 22 Fritidsledarutbildningarna i Sverige, samt till universitet och högskolor både nationellt och internationellt. Rapporterna kommer fortsättningsvis bara att distribueras via denna hemsida i form av PDF-filer.

Om det finns ett intresse för seminarium kring rapporterna går det bra att kontakta Fritidsledarskolorna.

Titel: Att professionalisera fritidssektorn. En internationell utblick.
Författare: Hans-Erik Olson, Institutet för Fritidsvetenskapliga studier, Täby.

Titel: Organiseringen av offentligtfinansierade verksamheter riktade mot ungdomars fria tid.
Författare: Hans Ekbrand, Göteborgs universitet, Sociologen.

Titel: Mötas, utvecklas eller kontrolleras? Målinriktning och kvalitet på fritidsgårdar
Författare: Eva Granlund, Luleå tekniska universitet, Institutionen för Pedagogik och lärande.

Forskningsprojekt 2008

I samarbete med Ungdomsstyrelsen och ett antal forskare genomför Fritidsledarskolorna under 2007-2008 forskningsprojekt om ungas fria tid. Projekten ligger inom ramen för Ungdomsstyrelsens projekt förebyggande och främjande:


1, Uppdragstagaren Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier och Hans-Erik Olson, genomförde en internationell forskningsstudie genom att söka exempel på utbildningar och verksamheter i framväxt, nuläge och framtidsplaner i Danmark, England, Finland, Tyskland jämfört med Sverige, under tiden 2007-10-11 till 2008-02-15.
Titel: Att professionalisera fritidssektorn. En internationell utblick.
Författare: Hans-Erik Olson, Institutet för Fritidsvetenskapliga studier, Täby.

2. Forskningsuppdraget kom att undersöka om kommuner vet vad pengar som satsas på fritid går till, men också hur uppdraget till fritidssektorn ser ut.
Titel: Organiseringen av offentligtfinansierade verksamheter riktade mot ungdomars fria tid.
Författare: Hans Ekbrand, Göteborgs universitet, Sociologen.

3. Uppdragstagaren kom att kartlägga och analysera positioner och relationer mellan olika aktörer på fältet för förebyggande och främjande verksamheter som riktas mot ungdomars fria tid, under tiden 2007-11-01 – 2008-05-31
Titel: Mötas, utvecklas eller kontrolleras? Målinriktning och kvalitet på fritidsgårdar
Författare: Eva Granlund, Luleå tekniska universitet, Institutionen för Pedagogik och lärande.

Egen bokproduktion


1. Berggren, Leif och Olofsson, Ulla, (red.) 1995 Fritid på tvären – en bok om forskning och litteratur för fritidsarbete. Fritidsforum, Stockholm.
2. Berggren, Leif (red.) 2000, Fritidskulturer. Studentlitteratur, Lund.
3. Pettersson-Svenneke, Diana och Havström, Mats 2007 Fritidsledares tysta kunskap. Fritidsforum, Stockholm.


Fritidsledarlärarna Diana Pettersson Svenneke och Mats Havström har på uppdrag av Fritidsledarskolorna gjort en intervju-undersökning om vad fritidsledare gör på jobbet. Boken, med titeln “Fritidsledares tysta kunskap” har getts ut på Fritidsforums förlag.