Fritidsledarutbildningen - En folkhögskoleutbildning

Fritidsledarutbildningen finns bara på folkhögskola vars frihet och arbetssätt ger dig många möjligheter, både i utbildningen och inför framtiden. Att gå på folkhögskola är att vara tillsammans med människor, ta del av varandras erfarenheter, arbeta självständigt eller i grupp och därigenom växa tillsammans.

Folkhögskolans unika miljö är en bra grund för såväl fritidsledaryrket som för det livslånga lärandet. Läs mer om folkhögskolor på FIN’s webbplats via länken till höger.

Grundutbildning

Fritidsledarutbildningen är både teoretisk och praktisk och innehållet ligger nära den verklighet du kommer att möta. Utbildningen är tvåårig och finns på 21 folkhögskolor i landet, alla med egen profil. Skolorna följer en gemensam utbildningsplan (se länken till höger) men varje skola har stor frihet att profilera sin utbildning via sin lokala utbildningsplan.

Skolorna utarbetar gemensamt det intyg (utbildningsbevis) på genomgången fritidsledarutbildning som skolorna utfärdar. Fritidsledarutbildningen bedrivs utifrån folkhögskolans särskilda förutsättningar och folkbildningstradition på eftergymnasial nivå, motsvarande högskoleutbildning.

Följande studieområden ingår i utbildningen:

 • Människans växande och livsvillkor
 • Samhälle, fritidskultur och fritidsarbete
 • Ledarskapsutveckling
 • Fritidsarbetets metodik
 • Fritiden som forskningsfält
 • Lokal utbildningsprofil
 • Verksamhetsförlagt lärande

Inträdeskrav

 • 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
 • och
 • Lämplighet för utbildningen och yrket som är styrkt genom referenser från relevant erfarenhet för yrkesområdet

Kostnader

Själva undervisningen är avgiftsfri, men du betalar för läromedel, studiematerial, studieresor, kostnad i samband med praktik eller friluftsveckor samt för eventuell mat och logi. För information om studiemedel, kontakta din studievägledare.

Ansökan – tider

Ansökan ska vara vald skola tillhanda senast 15 april. Besked om antagning lämnas 1 juni. Utbildningen startar för antagna elever i mitten av augusti.

Distansutbildning för fritidsledare – Karlskoga Folkhögskola, Birka Folkhögskola och Sigtuna Folkhögskola


Karlskoga folkhögskola

2-årig distansutbildning för dig som redan har anställning som fritidsledare men inte har fritidsledarutbildning.
För dig som är anställd som fritidsledare sedan minst tre år på minst 50 % tjänst inom fritidssektorn. Utbildningen sker på distans med närträffar 3 helger/termin. Ditt arbete som fritidsledare utgör basen för diskussioner samt räknas som praktik. Utbildningen är tvåårig på halvfart och bedrivs på Karlskoga folkhögskola.

Inträdeskrav

 • Grundläggande behörighet för högskolestudier
 • Fyller minst 25 år under antagningsåret
 • Har minst 3 års heltids yrkeserfarenhet inom fritidssektorn
 • Har minst 50 % tjänst inom fritidssektorn.

Studietakt

Halvfart, distansstudier och närträffar

Fysiska träffar

12 obligatoriska träffar, tre veckoslut per termin.

Teknik

Internetansluten dator och gratisprogrammet FirstClass

Studieområden och kostnader

Samma som beskrivs ovan under grundutbildning

Ansökan – tider

Ansökan ska vara Karlskoga folkhögskola tillhanda senast 1 juni. Utbildningen startar för antagna elever med närträff i Karlskoga i mitten av september.

Folder, ansökningsblankett och mer information

www.karlskogafolkhogskola.se

Birka folkhögskola

Nätbaserad fritidsledarutbildning, på distans

Kursfakta

 • 2 år
 • 80 poäng
 • Kursstart: januari
 • Ansök senast: 15 december

Utbildningen är riksrekryterande och till utbildningen antas sökande som har grundläggande/allmän behörighet minst 6 månaders heltidsarbete/praktik eller ideellt arbete som ledare eller förtroendevald funktionär inom folkrörelse eller organisation under minst tre år. Väl vitsordad och relevant erfarenhet från fritidssektorn/yrkesområdet. Väl dokumenterat intresse av natur och friluftsliv.

Att vara fritidsledare innebär att arbeta pedagogiskt och vägledande för att människor ska utveckla en bra fritid. En fritidsledare kan arbeta inom kommuner, organisationer, församlingar, företag och turism. Arbetsfältet där det behövs professionella fritidsledare är stort. Du får arbeta med människor i alla åldrar och uppleva ett omväxlande arbete med mycket ansvar.

För mer information om kostnader se under rubrikerna“Studerandeinfo”- “Studerandes rättigheter” – “Studiekostnader”.
För information om urvalskriterier och antagningsprocess se under rubrikerna “Studerandeinfo”- “Studerandes rättigheter” – “Behörigheter,ansökan, urvalskriterier, antagningsprocess”.

Behörighetskrav

Gymnasiebehörighet och någon typ av anställning inom yrkessektorn sedan minst 3 år. Gärna fast el. visstidsanställning. Överenskommelse görs med din arbetsgivare om möjlighet att göra praktik/metodik och vissa andra moment på arbetsplatsen. För timanställda görs praktikveckor utanför anställningen. Fyller minst 25 år under antagningsåret.

Kontakt

Arbetslagsledare
Johan Brånäs
Tfn. 072-237 99 33

Lärare
Maria Holmgren
Tfn. 076-204 90 19

Folder, ansökningsblankett och mer information

www.birka.fhsk.se

Sigtuna folkhögskola

Flexibel form, vid Sigtuna folkhögskola. (inställd under läsåret 2015 – 16)

Sigtuna folkhögskola erbjuder en flexibel utbildning för dig som vill läsa till fritidsledare. Utbildningen riktar sig till kommunal öppen verksamhet med mångfaldsprofil och församlingstjänst i Svenska kyrkan.

Utbildningens 50 poäng (50 veckor) skall komplettera de utbildningspoäng som saknas sedan yrkeserfarenhet vid anställning inom kommun eller församling i Svenska kyrkan räknats in.

De 50 studieveckorna ligger utspridda under en tvåårsperiod. Utbildningen förutsätter en integrering med fast anställning i Kommunal verksamhet eller i Svenska kyrkan. Deltagare på kursen måste ha ett medgivande från arbetsgivaren för denna flexibla utbildningsform.

Behörighetskrav:

 • Allmän behörighet för högskolestudier beräknade på Yrkeshögskolans antagningskrav för eftergymnasiala studier.
 • Inneha en tjänst inom pedagogiskt verksamhetsområde i Kommun eller Svenska kyrkan, ex fritidsledare, församlingsassistent etc.
 • Minst 3 tjänsteår i kommunal omsorg eller Svenska kyrkan (inom pedagogiskt verksamhetsområde).
 • Uppnått en ålder av 25 år.

Arbetsmetoderna förutsätter färdigheter i programvaran Microsoft Office, särskilt Word, gärna PowerPoint eller motsvarande programpaket för kontorsinformation. Även tillgång till Internet på fart; bredband rekommenderas. Leverantören bör tillåta ljud- och bildkommunikation med exempelvis SKYPE programvara. Egen laptop eller platta med god kapacitet.

Plan för FL-distansutbildning:

 • Utbildningen ges under följande tema och har en tvärvetenskaplig karaktär
 • Barn och samhälle
 • Ungdom, i förening och aktion
 • Solidaritet och social ekonomi – internationella och regionala modeller
 • Vuxnas fritid, utbildning och livsfaser

De 50 veckor (poängen) kommer att delas upp på följande praktiska moment:


 • Egen inläsningstid av litteratur.
 • Sigtunaveckor, sex dagar per termin, under fyra terminer.
 • Regionträffar, tre dagar mellan varje Sigtunaträff.
 • Projektarbete i tjänst och på arbetsplats med arbetsgivares godkännande.
 • Handledarmöten med personal från Sigtuna via interaktiva hjälpmedel, bild och ljud eller på plats.
 • Egen inläsning sker mellan de schemalagda undervisnings- och grupparbetstiderna (regionmöten och Sigtunadagar).
 • Tiden för egen lästid läggs upp efter överenskommelser med utbildningen och arbetsgivaren. Obligatorisk litteratur läggs ut terminsvis. Studiemetodiken för litteraturen anges i tillhörande studieunderlag.


Regionträffar kommer att ske så nära den studerandes egen arbetsplats som det är möjligt. Metodiskt upprättas regionala studiegrupper. Studiegruppen är till för reflektion om det pågående litteraturstudiet och arbetsuppgifter. Först efter antagning kan besked lämnas om studiegruppernas ortsplacering etc.


Projektarbetet är en obligatorisk del av distansutbildningen till Fritidsledare. Projektet utformas i samverkan med den studerandes arbetsgivare och förutsätts genomföras som ett led i det egna arbetet. Arbetsplatsen skall kunna dra nytta av projektet i det fortgående och utvecklande församlingsarbetet. Området för och inriktningen på projektarbetet planeras i samråd mellan den studerande och hans/hennes arbetsgivare.


För godkänt projektarbete gäller att uppläggningen och genomförandet uppfyller de krav på tidsåtgång och resultat. Detta prövas på sedvanligt sätt av utbildningsanordnaren i Sigtuna.

Handledarmöten genomförs med interaktiv kommunikationsteknik av studerande och personal från Sigtuna folkhögskola. Dessa möten sker återkommande under utbildningens hemmaveckor och skall bidra i process och till kvalitet av utbildningen.

Som ansvariga för utbildningen vill vi att din chef skall vara informerad och ha tagit del av utbildningens längd och genomförande. Därför vill vi att denna sida skrivs under och skickas till oss.

Närmare upplysning kan ges av:

Lennart Hansson
Kursansvarig
Fritidsledarutbildningen
lennart.hansson@folkbildning.net
Telefon 08-592 58253, 072-165 70 40

Folder, ansökningsblankett och mer information www.sigtunafolkhogskola.se


Fortsatta utbildningsmöjligheter

Fritidsledarskolorna har påbörjat ett arbete med att utveckla påbyggnadskurser som ett komplement till grundutbildningen. Enskilda skolor erbjuder också fortbildningskurser för outbildade yrkesverksamma fritidsledare.
På en del universitet och högskolor finns det möjligheter att tillgodoräkna sig delar av fritidsledarutbildningen för vidare studier i ämnena pedagogik och sociologi liksom vissa utbildningsprogram. Varje universitet och högskola avgör själva i vilken mån fritidsledarutbildningen, liksom all annan yrkesinriktad högskoleutbildning, kan tillgodoräknas som en del i kommande studier. Kontakta den fritidsledarskola och/eller högskola du är intresserad av så får du veta vad som gäller.

Fristående kurs i socialt arbete 30 hp

Hagabergs folkhögskola erbjuder i samverkan med Ersta Sköndal högskola en fristående kurs i socialt arbete. Kursen ingår som en del i fritidsledarutbildningen på Hagaberg och kan läsas fristående av fritidsledare utbildade på andra folkhögskolor. Det är en fortbildningsmöjlighet för dig som har gått fritidsledarutbildningen och vill lära dig om det sociala arbetet.

Kursen bedrivs på heltid och undervisningen sker på Hagabergs folkhögskola i Södertälje. Lärare från Ersta Sköndal kommer och leder undervisningen och lärare från Hagaberg finns med som handledare.

Mer information finns här


Fortsatta utbildningsmöjligheter även på distans

Sök utbildningar på t.ex. Studentums hemsida